دی اکسید تیتان خالص 98 درصد

دی اکسید تیتان خالص 98 درصد

Pure Titanium Dioxide 98%