دی اکسید تیتان خالص 99 درصد

دی اکسید تیتان خالص 99 درصد

Pure Titanium Dioxide 99%