دی اکسید تیتان خالص 99.999 درصد

دی اکسید تیتان خالص 99.999 درصد

Pure Titanium Dioxide 99,999%

جهت استفاده در صنایع دارویی ، مواد دندانپزشکی، واکنش دهنده های شیمیایی،